പ്രവാസിയുടെ കൃഷിയിടം നാട്ടുക്കാർ മാലിന്യക്കുഴിയാക്കി | Agriculture land of Pravasi

പ്രവാസിയുടെ കൃഷിയിടം നാട്ടുക്കാർ മാലിന്യക്കുഴിയാക്കി | Agriculture land of Pravasi
177 | 2 | 1m 11sAgro Space


Agricultural economics refers to economics as it relates to the "production, distribution and consumption of [agricultural] goods and services".

The word agriculture is a late Middle English adaptation of Latin agricultūra, from ager, "field", and cultūra, "cultivation" or "growing".